گزارش فعاليتهاى اکتشافى طرح سيستان و بلوچستان

 بخش درخور توجهى از مطالعات اکتشافى انجام شده توسط طرح سيستان و بلوچستان اجراى عمليات اکتشافى به روش ژئوشيميايى است که عموما درمقياس ناحيه‌اى و گاه در مقياس تفصيلى و يا نيمه تفصيلى صورت گرفته است .

در مجموع در نتيجه فعاليتهاى مستمر کارشناسان طرح و همکارى شرکت هاى زمين شناسى مشاوره اى تحت پوشش 28 گزارش اکتشافات سيستماتيک ناحيه اى‌ و10 گزارش اکتشافات موضوعى دراستان تهيه و تدوين گرديده است .

لینک های مرتبط با این بخش
 گزارش اکتشافات ژئوشيميايى سيستماتيک ناحيه اى‌
 اسپکه
 فصل اول (کليات)
 فصل دوم (نمونه بردارى)
 فصل سوم(جدايش جوامع سنگى )
 فصل چهارم(پردازش داده هاى خام )
 فصل پنجم(پردازش داده هاى غنى شدگى)
 فصل ششم(تخمين شبکه اى)
 فصل هفتم (فاز کنترل انومالى ها)
 فصل هشتم (بررسى ساختارهاى تکتونيکى)
 فصل نهم (تلفيق داده ها)
 فصل دهم(نتيجه گيرى)
 چهل کوره
 زاهدان
 چاه سنگى
 هوديان
 ايرانشهر-بمپور
 فنوج
 نوک آباد
 زيروکى
 گيران ريگ
 نخيله
 مکسان
 حاجى آباد
 گزو
 ميرجاوه
 بزمان
 کورين
 لاديز
 گشت
 تلخاب 1
 کوشکوک
 رندان
 بندان
 چانف
 سرباز
 کارواندر
 بيرک ۱
  بيرک 2
 گزارش اکتشافات موضوعى
 اکتشاف طلا در منطقه شمال بزمان
 اکتشاف طلا -مس و عناصر همراه در منطقه چاهون سياه جنگل
 اکتشاف آنتيموان در کوههاى آساگى
 اکتشاف مس ،طلاو تيتان در شمال جاکس (اسپکه):
 اکتشاف طلا- مس و عناصر همراه در منطقه نخيله
 پى جويى لوماشل در سواحل جنوبى
 پى جويى سنگهاى ساختمانى
 پى جويى سنگهاى تزئينى
 پى جويى کراندوم در بزمان
 اکتشاف طلا در منطقه چاه نعلى بزمان
 ۱۲۳
Copyright 2010 GSI