گزارشات اکتشافات ژئوشيميايى سيستماتيک ناحيه‌اى‌

اين گزارشات هم اکنون در واحد ادارى دفترزاهدان و دفتر تهران موجود بوده ، دردسترس تمامى اساتيد – دانشجويان و علاقه مندان به علوم زمين شناسى قرار خواهد گرفت.

  :از گزارشات قابل دسترسي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود

 اسپکه
 چهل کوره
 زاهدان
 چاه سنگى
 هوديان
 ايرانشهر-بمپور
 فنوج
 نوک آباد
 زيروکى
 گيران ريگ
 نخيله
 مکسان
 حاجى آباد
 گزو
 ميرجاوه
 بزمان
 کورين
 لاديز
 گشت
 تلخاب 1
 کوشکوک
 رندان
 بندان
 چانف
 سرباز
 کارواندر
 بيرک ۱
  بيرک 2

 

 

لینک های مرتبط با این بخش
 اسپکه
 فصل اول (کليات)
 فصل دوم (نمونه بردارى)
 فصل سوم(جدايش جوامع سنگى )
 فصل چهارم(پردازش داده هاى خام )
 فصل پنجم(پردازش داده هاى غنى شدگى)
 فصل ششم(تخمين شبکه اى)
 فصل هفتم (فاز کنترل انومالى ها)
 فصل هشتم (بررسى ساختارهاى تکتونيکى)
 فصل نهم (تلفيق داده ها)
 فصل دهم(نتيجه گيرى)
 چهل کوره
 زاهدان
 چاه سنگى
 هوديان
 ايرانشهر-بمپور
 فنوج
 نوک آباد
 زيروکى
 گيران ريگ
 نخيله
 مکسان
 حاجى آباد
 گزو
 ميرجاوه
 بزمان
 کورين
 لاديز
 گشت
 تلخاب 1
 کوشکوک
 رندان
 بندان
 چانف
 سرباز
 کارواندر
 بيرک ۱
  بيرک 2
Copyright 2010 GSI