قابليت‌ها و خدمات طرح
6666
oooo
 0000
- حمايت ازطرح هاى علمى – پژوهشى مرتبط با بحث فعاليتهاى اکتشافى و زمين شناسى اقتصادى استان سيستان و بلوچستان
66666
- فراهم نمودن تسهيلات و امکانات صحرايى و آزمايشگاهى لازم براى دانشجويان رشته زمين شناسى اقتصادى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى کشور جهت انجام پايان نامه هاى مرتبط با فعاليتهاى اکتشافى استان
 
-دراختيار گذاشتن کليه امکانات رفاهى (مهمانسراها) به  اکيپ هاى زمين شناس در زاهدان - ايرانشهر و چابهار

 

 

 

 

 

 

-

لینک های مرتبط با این بخش
 تامين برخى ازآناليزهاى طرح هاى اکتشافى سازمان زمين شناسى کشور و بخش هاى خصوصى در آزمايشگاه مواد معدنى زاهدان
 مطالعات جامع سنگ شناسى و کانى سنگين توشط کارشناسان دفترزاهدان
 ارائه طرح هاى تحقيقاتى علمى – پژوهشى مرتبط با زمين شناسى اقتصادى استان به دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالى کشور و فراهم نمودن تسهيلات و امکانات صحرايى و آزمايشگاهى جهت انجام آنها .
Copyright 2010 GSI