نقشه‌راهنماى پروژه هاى ژئوفيزيک زمينى دراستان


در آدرس زير به قسمت پراکندگى استانى پروژه هاى ژئوفيزيک زمينى  دقت شود.


 http://www.lgdbir.com/defaultp.aspx

Copyright 2010 GSI