جاذبه های اجتماعی

در استان سیستان و بلوچستان می توان ايل ها و عشايری را مشاهده کرد که از سنت ها و آداب اجتماعی خاص خود برخوردار هستند. اين ايل ها و عشاير از مسيرهای خاصی عبور کرده و به ييلاق و قشلاق می روند، آداب و رسوم خاصی بر کارهای آن ها سايه انداخته و هر حرکت شان تفسيری شنيدنی دارد. صحنه ی حرکت ايل از سويی و شيوه ی زندگی و برگزاری جشن های مختلف از سوی ديگر؛ سبب شده که زندگی ايل ها و عشاير سیستان و بلوچستان؛ يکی از مهم ترين جاذبه های زندگی اجتماعی باشد که ديدن آن ها برای هر بيننده ای جالب است. آداب و رسوم حاکم بر سیستانی ها و بلوچ ها، جشن های عروسی و جشن های مذهبی، شیوه های پوشش و تزیینات آن ها و انواع غذاها نان ها و شيرينی های محلی استان سیستان و بلوچستان از جمله مهم ترین جاذبه های گردشگری اجتماعی این استان به شمار می آیند.

Copyright 2010 GSI