جاذبه هاى استان  

در مجموع ميتوان آثارتاريخى اين استان را به شکل جدول ذيل نيز ارائه نمود:

نام اثر

قدمت

تاريخ بررسى و کشف

نام بانى و سازنده بنا

اندازه وابعاد

موقعيت جغرافيايى

شهر سوخته

قبل ازتاريخ اسلام

زمستان1344

اقوام قبل از تاريخ و قبل ازاسلام

ارتفاع20

محدوده5/2کيلومترمربع

در67 کيلومترى جاده زابل – زاهدان

کوه خواجه

دوران اشکانى وساسانى

زمستان1344

اقوام اشکانى وساسانى

طول بيش از500متر

عرض بيش از300متر

در40کيلومترى زابل – بخش شيب آب

دهانه غلامان

هخامنشيان

توسط پرفسورقوچي1962

اقوام تاريخى

طول حدود 1 کيلومتر

24کيلومترى جنوب شرقى زابل بخش شهرکى نارويى دردهستان قلعه  نو

قلعه سام

مربوط به دوره اشکانى

1344

اقوام اشکانى واسلامى

200- 300 متر

قريه سکوهه بخش شيب آب 28 کيلومترى شرق جاده زابل زاهدان

تپه کلاتک بخشان

هزاره اول قبل از ميلاد

زمستان1344

اقوام قبل از ميلاد

ارتفاع کمى بيش از 1متر

در1کيلومترى سراوان در ده بخشان

تپه قلعه ملا

1500 قبل از ميلاد

زمستان1344

اقوام 1500 قبل ازميلاد

ارتفاع بيش از 1متر

طول 1000 متر

عرض 80 متر

درجنوب سيب سوران از نواحى غربى سراوان

تپه پير کهور

1500 قبل از ميلاد

زمستان1344

اقوام قبل از دوره 1500قبل از ميلاد

ارتفاع 6 متر

درجنوب جاده سيب سوران

تپه کله برزاده (قلعه برزاده)

1500 قبل  ازميلاد

زمستان1344

اقوام 1500قبل ازميلاد

دايره اى شکل

به قطر45 متر

حداکثرارتفاع4 متر

در8 کيلومترى جاده سيب سوران

نام اثر

قدمت

تاريخ بررسى و کشف

نام بانى و سازنده بنا

اندازه وابعاد

موقعيت جغرافيايى

ميل مارو

1500 قبل از ميلاد

زمستان1344

اقوام1500قبل ازميلاد

          دايره اى شکل به قطر 500 متر حداکثر ارتفاع 3 متر

درنزديکى ده سيب

تپه باستانى ميرسيدعمر

ساسانيان – قرن 6 و7 ميلادى

7/12/1352

اقوام ساسانى

تپه شرقى غربى است

طول 4500

پهنا 150 متر

ارتفاع تپه 12 متر

در480 کيل.مترى جنوب شرق زاهدان حاشيه شرقى دره جالق

امامزاده سيدغلامرسول

دوره تيمورى

 

 

 

 

آبان 1356

تيموريان

-

حاشيه ضلع شرقى چابهار بناى

  

 

 

تپه کله منار

 ميانکنگى

قبل از تاريخ اسلام

قلعه تپه

ميانکنگى

قبل از تاريخ

تپه هاى مارگان

ميانکنگى

 

تپه چهاردرى

ميانکنگى

اسلامى

تپه شاه اسماعيل و تپه هاى اطراف آن

ميانکنگى

اسلامى

قلعه خان ملک

ميانکنگى

اسلامى

تپه رنده

ميانکنگى

قبل از تاريخ اشکانى اسلامى

تپه ميرجمال

ميانکنگى

اسلامى

تپه شيخ على و تپه هاى اطراف آن

ميانکنگى

اسلامى

برج ميرگل

ميانکنگى

اسلامى

تپه هاى تخت شاه

ميانکنگى

صفارى اسلامى

تپه گله چاه و تپه هاى اطراف آن

ميانکنگى

صفارى

تپه جمشيد و تپه هاى اطراف آن

ميانکنگى

اسلامى

آتشکده کرکو

ميانکنگى

اشکانى ساسانى

شهر سوخته و تپه هاى اطراف آن

شيب آب

پيش از تاريخ اسلامى

قلعه نمرود

شيب آب

پيش از تاريخ اسلامى

تپه رود بيايان

شيب آب

پيش از تاريخ اسلامى

تپه وحيد

شيب آب

پيش از تاريخ اسلامى

تپه آتش

شيب آب

پيش از تاريخ اسلامى

قلعه سام

شيب آب

اشکانى اسلامى

قلعه سه کوهه

شيب آب

اسلامى

تپه هاى تاسوکى

شيب آب

ما قبل تاريخ

چاه الهداد

شيب آب

اسلامى

قلعه کافى

شيب آب

ساسانى اسلامى

تپه طالب خان

شيب آب

ما قبل تاريخ

چاه طرق

شيب آب

قبل از تاريخ اسلامى

قلعه رستم

شيب آب

ساسانى اسلامى

تپه کندر

شيب آب

قبل از تاريخ

تپه آسک

شيب آب

قبل از تاريخ

ساختمان کوچک (کوشک) ساسانى

شيب آب

ساسانى اسلامى

تپه يک

شيب آب

قبل از  تاريخ

تپه هاى لشکران 1 و2

شيب آب

قبل از تاريخ

تپه کفتارک

شيب آب

قبل از تاريخ

تپه حوضدار

شيب آب

قبل از تاريخ

قلعه مچى

شيب آب

ساسانى اسلامى

تپه هاى روباه بزرگ و کوچک

شيب آب

قبل از تاريخ

خرابه هاى شهر قديم زرنج

شهرکى و نارويى

اشکانى صفارى

دهانه غلامان

شهرکى و نارويى

اشکانى صفارى

آتشکده دهانه غلامان

شهرکى و نارويى

هخامنشى اشکانى

تپه نمکى و تپه هاى اطراف آن

شهرکى و نارويى

قبل از تاريخ

تپه دم کوهک

شهرکى و نارويى

اسلامى

دم خواجه احمد و تپه هاى اطراف آن

شهرکى و نارويى

اسلامى

قصر کوه خواجه

شيب آب

اشکانى و ساسانى اسلامى

دره سوخته

شيب آب

اشکانى و ساسانى

بناى کوه خواجه( قلعه اشکانيان )

شيب آب

اشکانى و ساسانى

چهل دختر کوه خواجه

شيب آب

اشکانى و ساسانى

سرسنگ ارگ کوه خواجه

شيب آب

اشکانى و ساسانى

زيارت کوه خواجه

شيب آب

اشکانى و ساسانى

انبارى کوه خواجه

شيب آب

اشکانى و ساسانى

اطاق بى باد

شيب آب

اشکانى و ساسانى

چاه کبوتران کوه خواجه

شيب آب

اشکانى و ساسانى

زنگ چشمه کوه خواجه

شيب آب

اشکانى و ساسانى

حجله شاه و عروسى

شيب آب

اشکانى و ساسانى

زاهدان کهنه

پشت آب

تيمورى

قلعه تيمور

پشت آب

قرن هشتم هجرى قمرى- تيمورى

تپه شهرستان

پشت آب

اشکانى و ساسانى

تپه اشکانيان

پشت آب

اشکانى و ساسانى

قلعه شهرستان

پشت آب

اشکانى و ساسانى

مناره و يا ميل قاسم آباد

پشت آب

سلجوقى قرن ششم هجرى

قلعه بى بى دوست

پشت آب

اشکانى ساسانى اسلامى

تپه هاى بى بى دوست

پشت آب

اشکانى ساسانى اسلامى

تپه روباهک

حومه سراوان

قبل از تاريخ

تپه کلاتک مزار سيد

حومه سراوان

هزاره اول قبل از ميلاد تا اوايل اسلام

تپه سيد مير عمر

جالق

ساسانى قرن 6و7 هجرى

خانه هاى قديمى کوهکن

جالق

اسلامى

خانه هاى قديمى شيشه ريز

جالق

اسلامى

تپه مهتاب خزانه کوهک

کوهک

5000سال قبل از ميلان تا اشکانى و اسلامى

قبرستان قديمى گشت

حومه سراوان

اشکانى و ساسانى

تپه ميل مارو

سيب و سوران

1500 سال قبل از ميلاد تا اوايل اسلامى

تپه کلاتک بخشان

-

هزاره اول قبل از ميلاد تا اوايل اسلامى

تپه کله برمزاد

سيب سوران

1500 سال قبل از ميلاد تا اوايل اسلامى

تپه قلعه ملا

سيب سوران

1500 سال قبل از ميلاد تا اوايل اسلامى

تپه پيرکهور(ت)وتپه پيرکهور(د)

سيب سوران

1500 سال قبل از ميلاد تا اوايل اسلامى

درخت کهنسال سروسرجو

سيب سوران

-

قلعه سيب

سيب سوران

اسلامى قاجار

قلعه زابلى

زابلى

اسلام قاجار

غار کوه بيرک

زابلى

-

قلعه هاى آشاروايرافشان

آشاروايرافشان

اسلامى

قلعه قديمى سرباز

سرباز

اسلامى

قلعه قديمى پيشين

راسک

اسلامى

قلعه قديمى فيروز آباد راسک

راسک

اسلامى

تپه هاى فيروزآباد راسک

راسک

اسلامى

قلعه چهل دختر ايرانشهر

-

قبل از تاريخ اسلامى

قلعه قديمى دوست محمد خان

-

قاجار

قلعه قديمى بمپور

بمپور

ساسانى اسلامى

قلعه قديمى و تپه هاى دامن

حومه ايرانشهر

قبل از تاريخ اسلامى

قلعه قديمى چانف

بمپور

اسلامى

قلعه و تپه هاى پيپ

بمپور

اسلامى

قلعه قديمى سعيد آباد

بمپور

اسلامى

قلعه و تپه هاى محترم آباد

بمپور

اسلامى

قلعه هريدوک

بمپور

اسلامى

قلعه و تپه هاى مسکوتان

بمپور

اسلامى

قلعه و تپه هاى ميرمارک

بمپور

اسلامى

قلعه و تپه هاى پير کنار

بمپور

اسلامى

قلعه و تپه هاى منارامام

بمپور

اسلامى

قلعه و تپه هاى بزمان

بزمان

اسلامى

قلعه چهل دختر

نيکشهر

قبل از تاريخ اسلامى

قلعه قديمى نيکشهر

نيکشهر

اسلامى

تپه سياهبون

قصرقند

1500 سال قبل از ميلاد

تپه دمبيگان

قصرقند

قبل از تاريخ اسلامى

تپه جا دختران

نيکشهر

قبل از تاريخ اسلامى

مقبره امام زاده سيد غلامرسول

چابهار

تيمورى سلجوقى

قلعه قديمى تيس

حومه چابهار

قاجار اسلامى

قلعه قديمى قصرقند

قصرقند

اسلامى

درخت کهنسال مکرزن

خاش

-

Copyright 2010 GSI