مشکلات  استان و پيشنهادات ارائه شده

اين استان کويرى داراى محروميت‌هاى زيادى از گذشته تاکنون بوده است :

دورى از مرکز و محورهاى اصلى توسعه کشور، پراکندگى و تراکم اندک، محور و گذرگاه بين‌المللى ورود موادمخدر ، مشکلات امنيتى ،مشکلات اقليمى و آب و هوايى همچون کمبود آب و نزولات آسمانيو  گرماى شديد منطقه، هزينه‌هاى بالاى توليد، آهنگ کند پيشرفت صنعتى و کمبود سرمايه‌گذارى، عدم ارتباط با بازارهاى ملى‌و جهانى‌ ، کمبود فرهنگ کارفرمايى، درصد بالاى بى‌سوادى، بالابودن ضريب تکفل نسبت به شاخص‌هاى ملى، کثرت پروژه هاى زيربنايى نيمه تمام، افزايش درصد بيکارى، ناکافى و گران بودن استفاده از شبکه هوايى، استفاده نشدن بهينه از همجوارى با دو کشور افغانستان و پاکستان و عدم استفاده کامل از قابليت‌هاى ترانزيتى و تجارى استان، تجارت غيررسمى و محروميت‌هايى که متعاقب خشکسالى‌هاى پى در پى سال‌هاى اخير گريبانگير مردم اين ديار شده است، گوشه اى از مشکلات مردم صبور سيستان و بلوچستان است.

به گفته برخى کارشناسان اين استان با اجراى طرحهاى زير بنايى شامل احداث و اتمام طرح راه آهن کرمان - زاهدان، راه ترانزيتى چابهار- زاهدان - زابل، گاز رسانى و احداث خط لوله انتقال موادسوختى از کرمان به زاهدان، سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى صنعت و معدن، توسعه بندرچابهار و بهره بردارى بهينه از منابع خدادادى درياى عمان و موقعيت‌هاى مناسب مرزى با توسعه و تقويت بازارچه‌هاى مرزى و رونق فعاليت‌هاى بازرگانى، تجارى و کشاورزى ، رونق صنعت توريسم و فرهنگ گردشگرى ، استفاده بهينه از دهها و بلکه صدها استعداد و ظرفيت بالقوه بويژه نيروى انسانى، مى‌تواند به يکى از استانهاى برخوردار و حتى قطب اقتصادى منطقه جنوب شرق کشور تبديل شود.

 

Copyright 2010 GSI